Pronúncia

La pronúncia en registres estàndard
Pronúncia i accentuació de casos dubtosos
Les alternances vocàliques del verb 'poder'
Conservatori de consonants palaltals
La 'd' intervocàlica a debat
Sonoritzem les 's' sordes
El bateig del so [ks]
El so 'c' i 'qu'
L'obertura vocàlica: excepcions
Auxili, una x!
Joan Fuster i l'obertura de la o
Fenòmens fonètics