Política de privacitat

Informació bàsica

Responsable Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, unipersonal
Finalitat Accés, navegació i ús del web
Legitimació Vegeu l'apartat “Per a què utilitzem les seues dades personals?”
Destinataris No se cediran drets a tercers, excepte pel que fa al compliment d’obligacions legals
Drets Accedir a les dades, cancel·lar-les, rectificar-les o suprimir-les; oposar-se al tractament de les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’explica en la present política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

De conformitat amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 (d'ara en avant, RGPD) i la resta de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem que les dades personals que pugueu facilitar durant l'ús del lloc web www.apuntmedia.es (d'ara en avant, el lloc web) les tractarà, i en serà responsable del tractament que en faça, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, unipersonal (d'ara en avant, l'SAMC), amb les següents dades:

 • CIF: A98907975 
 • Domicili social: ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València
 • Correu electrònic: contacte@apuntmedia.es
 • Telèfon: 963 86 87 04
 • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil, full V-176354, tom 10287, foli 63

Delegat/da de Protecció de Dades:

 • Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Passeig de l’Albereda, 16
 • 46010 València
 • Telèfon: 961 922 421
 • Correu electrònic: dpd@gva.es

L’SAMC només serà responsable i garantirà la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que tracte per a aquelles finalitats especificades en aquest document, i no tindrà cap responsabilitat pel tractament i posterior ús de les dades personals que puguen efectuar tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que actuen fora del lloc web.

Esteu obligats a facilitar les dades personals?

La visita al lloc web no suposa que estigueu obligats a facilitar cap dada personal. No obstant això, l'ús d'alguns dels serveis disponibles en el web depén de si s’omplin els formularis de dades personals i de l'ús de galletes (cookies).

Les dades recollides a través dels diferents formularis del web són les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades necessàries comporta la impossibilitat de prestar adequadament els serveis. Així mateix, podreu facilitar les dades de manera voluntària amb l'objectiu que aquests serveis es puguen prestar de manera òptima.

Per a què utilitzem les dades personals?

L’SAMC tractarà les dades personals que faciliteu per a la prestació dels diferents serveis que posa a l’abast a través del web d’acord amb aquestes finalitats:

 • Respecte al formulari de contacte, donar resposta a la consulta realitzada sobre els serveis prestats per l’SAMC.
 • Quant al correu de contacte facilitat, donar resposta a la sol·licitud en relació amb els serveis prestats per l’SAMC.
 • En l’apartat de Registre, gestionar la creació d’un compte d’usuari o usuària perquè us pugueu mantindre informats i gaudir de continguts exclusius.
 • Si us subscriviu al butlletí informatiu, mantindre-us informats de les notícies que elabore l’SAMC.
 • Determinades funcionalitats del web depenen de l'ús de les galletes (cookies), raó per la qual, si no heu denegat la possibilitat de fer-les servir, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb l’ús que feu del web. En podeu veure les condicions d’ús en la Política de cookies.

Què legitima el tractament de les dades?

El tractament de les dades personals per part de l’SAMC s'empara en la sol·licitud que hàgeu fet dels serveis que es posen a l’abast a través del web o, si escau, en el consentiment vostre per a les finalitats determinades anteriorment, que podreu retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de revocar el consentiment, aquesta circumstància no afecta la licitud dels tractaments efectuats fins aleshores.

Quines categories de dades tractem?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles en el web seran les que s’indiquen en el formulari corresponent.

En qualsevol cas, les categories que s’hi tracten són:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon.

Durant quant de temps tractarà l’SAMC les dades personals?

L’SAMC conservarà les dades mentre siguen necessàries per a la finalitat amb què es van recaptar i durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats que se’n deriven.

A qui comunicarem les dades?

Les dades personals que faciliteu no seran comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Quina responsabilitat teniu com a usuari o usuària?

Sereu responsables del fet que les dades que faciliteu a l’SAMC siguen vertaderes, exactes, completes i actualitzades. Per tant, respondreu de la veracitat de totes les dades que comuniqueu i heu de mantindre actualitzada la informació que proporcioneu, de manera que obeïsca a la vostra situació real.

Igualment, sereu responsables de les informacions falses o inexactes que aporteu a través del web, i dels danys i perjuís, directes o indirectes, que això cause a l’SAMC o a tercers.

Quins drets teniu com a usuari o usuària?

L'exercici dels vostres drets és gratuït i es pot realitzar en qualsevol moment. Només heu d’adreçar una comunicació escrita, juntament amb la fotocòpia del document nacional d'identitat o un altre mitjà vàlid segons dret que acredite la vostra identitat, a la seu de l’SAMC, carretera del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100 Burjassot (València), o al correu electrònic contacte@apuntmedia.es.

Els drets que podeu exercir són:

 • Oposar-vos al tractament de les dades personals, de manera que revoqueu el consentiment prestat.
 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Obtindre de l’SAMC la limitació del tractament de les dades quan es complisquen algunes de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les dades, cosa que inclou el dret a rebre les dades que hàgeu facilitat al responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan considereu que l’SAMC ha vulnerat els drets que us reconeix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. 

L’SAMC posa en coneixement dels usuaris i les usuàries que l'exercici d'aquests drets és personalíssim, raó per la qual només els interessats podreu exercir els drets respecte de les dades personals de les quals sou els titulars legítims. No obstant això, en els casos en què excepcionalment s'admeta, qui estiga autoritzat a representar-vos podrà exercir els drets que l’emparen en els termes exposats, sempre que acompanye l'esmentada comunicació amb el document acreditatiu de la representació.

L’SAMC informa que l'exercici dels drets esmentats per part d’un tercer que no hàgeu autoritzat legalment podria suposar la comissió del delicte de descobriment i revelació de secrets previst per l'apartat segon de l'article 197 del Codi Penal, castigat amb penes de presó d'un a quatre anys i una multa de dotze a vint-i-quatre mesos, sense perjuí d'altres conseqüències a les quals us podríeu enfrontar com a conseqüència de qualssevol accions civils o administratives a què tinguéreu dret tant vosaltres, titulars legítims de les dades personals, com l’SAMC.

És segur facilitar dades personals?

L’SAMC, en tot moment, ha de tractar les dades personals de manera absolutament confidencial i amb el preceptiu deure de mantindre’n el secret, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació. A aquest efecte adopta les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les dades i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què s’exposen.

Pot canviar la política de privacitat?

L’SAMC es reserva el dret de modificar la política de privacitat a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives que calga. En aquests supòsits, si és preceptiu, s'anunciaran en el web els canvis introduïts amb una antelació raonable respecte del moment en què comencen a aplicar-se.

Recomanacions generals

L’SAMC recomana que utilitzeu les últimes versions dels programes informàtics, atés que incorporen mesures de seguretat més elevades.

Igualment, l’SAMC recomana utilitzar els mecanismes de seguretat que tingueu a l’abast (servidors web segurs, criptografia, signatura digital, tallafoc, etc.) per a protegir la confidencialitat i integritat de les dades en la mesura que resulte necessari, vist que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

L’SAMC recorda que internet no sempre és un espai tan segur com voldríem, per la qual cosa s’han d'adoptar les mesures tècniques necessàries i adequades amb la finalitat d'evitar el tractament no autoritzat de les dades.

L’SAMC adverteix que, sempre que proporcioneu informació personal per internet mitjançant el correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., heu de tindre present pot ser recaptada i tractada amb finalitats que no desitgeu, i per això l’SAMC recomana que us informeu sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visiteu.

Així mateix, l’SAMC adverteix que tingueu present que, llevat que empreu mecanismes de xifratge, el correu electrònic en internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, cosa que heu de tindre en compte sempre que els useu. Si no voleu publicar l’adreça de correu electrònic, configureu el navegador perquè no deixe l’adreça de correu en els servidors web a què accediu.

Política de privacitat (subscripció al butlletí)

Les dades recaptades per la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, unipersonal (d’ara en avant, SAMC), en el present formulari es tracten per a la gestió de l'enviament del nostre butlletí electrònic amb la finalitat de mantindre informada de les nostres activitats i serveis tota persona que hi estiga interessada. L’SAMC actua com a responsable del tractament d’aquestes dades, que conservarà mentre no s’exercisca el dret de supressió o oposició. Les dades es tracten sobre la base del consentiment prestat mitjançant l'enviament d’aquesta informació i no seran cedides a tercers. Els usuaris i les usuàries podreu exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió o, si escau, oposició. Per a fer-ho, haureu de presentar un escrit a la seu de l’SAMC, carretera del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València, o bé escriure a la següent adreça de correu electrònic: contacte@apuntmedia.es. Haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i alhora haureu d'aportar la fotocòpia del DNI o d'un document identificatiu equivalent. En cas que actuàreu mitjançant representant legal o voluntari, haureu d'aportar també el document que n'acredite la representació i el document identificatiu corresponent. D’altra banda, en cas que considereu vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, unipersonal
Finalitat Gestió de la subscripció
Legitimació Subscripció al butlletí
Destinataris No se cediran drets a tercers, excepte pel que fa al compliment d’obligacions legals
Drets Accedir a les dades, cancel·lar-les, rectificar-les o suprimir-les; oposar-se al tractament de les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’explica en la informació addicional
Informació addicional Podeu consultar la política general de privacitat de l’SAMC en el següent enllaç: [incloure enllaç Web]