Fenòmens fonètics

La 'd' intervocàlica a debat
Sonoritzem les 's' sordes