Coneix els exàmens de la CIEACOVA (nivells C1 i C2)

CIEACOVA

L’examen que prepara la CIEACOVA per a avaluar els coneixements del valencià s’apropa. T’expliquem quina és l’estructura de les proves dels nivells C1 i C2 perquè pugues preparar-la amb més facilitat.

En l’entrada «Coneix els exàmens de la CIEACOVA (nivells A2, B1 i B2)», vam parlar de l’estructura i els objectius de les proves dels nivells A2, B1 i B2 que convoca la CIEACOVA. En aquesta entrada t’expliquem com funcionen els nivells superiors perquè et presentes als exàmens amb tota la informació necessària per a obtindre la millor qualificació possible. Les proves estan cada vegada més a prop!

PROVA DEL NIVELL C1

L’objectiu del nivell C1 consisteix a comprendre textos llargs i complexos, ser capaços de reconéixer el seu sentit implícit, a més de poder analitzar-los, sintetitzar-los i avaluar les diferents perspectives d’un tema determinat. A banda, és necessari ser capaç d’expressar-se oralment amb espontaneïtat i fluïdesa i utilitzar la llengua amb flexibilitat, tant en situacions socials com professionals.

Respecte a la producció de textos, sobre temes complexos, aquests han de ser clars, estar ben estructurats i detallats mitjançant estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. També és imprescindible que qui s’examine utilitze correctament el vocabulari i la gramàtica per a expressar les seues idees de la manera més efectiva possible.

Les àrees en què es divideix la prova són: comprensió oral, mediació i expressió escrites, coneixements gramaticals i lèxics i expressió i interacció orals. Per a superar la prova, és necessari obtindre una puntuació igual o superior al 60%. L'àrea d’expressió i interacció orals s’ha d'aprovar amb un mínim del 50%, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i l’altra amb un mínim del 50%.

1.      Comprensió oral, mediació i expressió escrites

El valor d’aquesta part és del 45% i consisteix en la redacció de dos textos. El primer ha de tindre com a mínim 200 paraules i s’ha d’elaborar a partir de l’escolta d’un àudio. El segon (que es pot triar entre dues propostes) ha de tindre 300 paraules com a mínim i pot ser de diferents tipologies.

El primer text s’avalua segons els següents criteris:

a.      Comprensió del text i adequació (3 punts). Els examinadors valoren la recopilació de les idees que s’han obtingut a partir de l’àudio sense plagiar la informació de manera literal. A més, és important que mantinga un grau de formalitat adequat en el discurs i que el resultat complisca l’objectiu comunicatiu.

b.      Coherència (3 punts). S’avalua la construcció d’un text ordenat i lògic en què es distribuïsca la informació correctament i les idees es puguen entendre amb claredat, sense haver de fer pressuposicions, trobar significats implícits, repeticions ni contradiccions.

c.      Cohesió (3 punts). És imprescindible utilitzar mecanismes de cohesió adequats i que el text tinga una estructura lògica i ordenada.

d.      Correcció gramatical i lèxica (8 punts). Per a aconseguir la màxima puntuació, es tenen en compte el que preveu la normativa i el que recullen els diccionaris normatius. També es tenen en compte l’estàndard de totes les varietats dialectals. Es penalitzen els calcs d’altres llengües, però no la grafia de mots estrangers.

e.      Precisió i riquesa lèxica (3 punts). En els nivells superiors és fonamental saber utilitzar correctament els sinònims que eviten les repeticions i l’absència de paraules genèriques i d’imprecisions, al mateix temps que s’usa un vocabulari ric i complex.

Els criteris de correcció per al segon text són els mateixos que l’anterior, encara que desapareix la comprensió del text (ja que l’examinand no l’elabora a partir de cap recurs sonor) i el valor de cadascun dels criteris és diferent. En aquest cas, les puntuacions són les següents:

a.      Adequació – 4 punts

b.      Coherència – 4 punts

c.      Cohesió - 4 punts

d.      Correcció gramatical i lèxica – 10 punts

e.      Precisió i riquesa lèxica – 3 punts

2.      Coneixements gramaticals i lèxics

En les activitats d’aquesta àrea, l’examinand ha de marcar les respostes correctes d’entre tres possibles amb l’objectiu d’omplir els buits d’un text o d’una sèrie d’oracions. Cada resposta correcta té un valor de 0,5 punts i els errors no descompten.

3.      Expressió i interacció orals

Dins d’aquesta àrea hi ha dos exercicis: un d’expressió oral amb un valor de 18 punts i un altre d’interacció oral de 17 punts. Per a poder superar-la s’ha d’obtindre, com a mínim, un 50% del valor total. La durada de la prova oral serà de 15 minuts per parella i es disposarà de 10 minuts per a preparar ambdues proves.

En la part d’expressió oral, es plantejarà un tema i algunes idees a partir de les quals l’examinand haurà de preparar una exposició en què done la seua opinió. Durant l’exposició, l’examinand haurà d’adequar-se a la formalitat i a la intencionalitat al mateix temps que utilitza la llengua de manera flexible i variada.

A més, és important poder construir un discurs lògic, clar i ordenat amb una extensió adequada. S’ha de mostrar espontaneïtat, autonomia i fluïdesa i és necessària la precisió i la variació lèxica juntament amb la correcció fonètica (pronunciació amb claredat, bon grau de correcció d’acord amb els criteris de pronúncia estàndard, etc.).

En la interacció oral, les parelles hauran d’interactuar sobre la situació que es plantege i cada examinand haurà de defensar l’opció que se’ls ha assignat abans de preparar-se la prova. Els criteris d’avaluació d’aquesta part són similars als de l’expressió oral.

PROVA DEL NIVELL C2

Aquest és el nivell més alt al qual et pots presentar i, per tant, el més exigent. L’objectiu general de la prova consisteix a comprendre sense esforços pràcticament tot el que s’escolta o es llegeix, poder resumir informació i reconstruir arguments de diferents fonts per a poder presentar-la coherentment. A banda, és imprescindible ser capaç d’expressar-se per escrit i oralment amb precisió i fluïdesa independentment de la complexitat de la situació.

Les àrees en què es divideix la prova són: comprensió oral, mediació i expressió escrites, coneixements gramaticals i lèxics i mediació, expressió i interacció orals. Per a superar la prova s’ha d’obtindre una puntuació igual o superior al 60%. L’àrea de mediació, expressió i interaccions orals s’ha d’aprovar amb un mínim del 50%; de les altres dues àrees, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i la resta s'ha de superar amb un mínim del 50%.

1.      Comprensió oral, mediació i expressió escrites

Aquesta part té un valor del 45% i consta de dues activitats. En la primera, es demana elaborar un text de mínim 200 a partir d’un àudio que s’escoltarà dues vegades i que haurà d’ajustar-se a l’enunciat de l’activitat. Els criteris d’avaluació, molt similars als del nivell anterior, són els següents:

a.      Comprensió del text i adequació (3 punts). L’examinand ha de saber recopilar la informació que ha escoltat en l’àudio, poder integrar-la sense plagiar i mantindre una formalitat adequada amb la finalitat de complir l’objectiu comunicatiu.

b.      Coherència (3 punts). El discurs elaborat ha de ser lògic, ordenat i coherent mitjançant una distribució adequada i clara.

c.      Cohesió (3 punts). S’avaluen els mecanismes de cohesió i l’estructura del text.

d.      Correcció gramatical i lèxica (8 punts). Com en el nivell C1, es tenen en compte el que preveu la normativa i el que recullen els diccionaris normatius. També es tenen en compte l’estàndard de totes les varietats dialectals. Es penalitzen els calcs d’altres llengües, però no la grafia de mots estrangers.

e.      Precisió i riquesa lèxica (3 punts). S’han d’utilitzar correctament els sinònims que eviten les repeticions i l’absència de paraules genèriques i d’imprecisions, al mateix temps que s’usa un vocabulari ric i complex.

En la segona activitat, l’examinand triarà una de les dues propostes plantejades i haurà d’escriure un text d’un mínim de 400 paraules. El text que es demana pot tindre diverses tipologies. Els criteris d’avaluació són iguals als anteriors, encara que desapareix la comprensió del text (ja que l’examinand no l’elabora a partir de cap recurs sonor) i el valor de cadascun dels criteris és diferent. En aquest cas, les puntuacions són les següents:

a.      Adequació – 4 punts

b.      Coherència – 4 punts

c.      Cohesió – 4 punts

d.      Correcció gramatical i lèxica – 10 punts

e.      Precisió i riquesa lèxica – 3 punts

2.      Coneixements gramaticals i lèxics

L’estructura d’aquesta part és similar a la del nivell C1. Conté dues activitats en què s’hauran d’omplir buits sobre continguts morfosintàctics i lèxic amb respostes d’elecció múltiple i una tercera en què s’hauran de transformar frases sobre els mateixos temes i, també, amb respostes d’elecció múltiple.

 3.      Mediació, expressió i interacció orals

Consta de dos exercicis, un de mediació oral amb un valor de 18 punts i un altre d’interacció oral de 17 punts. L’examinand té 15 minuts per a preparar ambdues proves i la durada serà també de 15 minuts.

En l’activitat de mediació, s’haurà de reformular la informació presentada en una infografia, un text, un mapa conceptual, etc. i s’haurà de presentar segons l’encàrrec que es demana.

En la interacció oral, els examinands hauran de plantejar un debat en què cada part de la parella defense l’opinió que li ha tocat argumentar.

Els criteris per a avaluar les proves orals són els següents:

a.      Adequació (3 punts). Es valora la capacitat de respondre eficaçment, de manera clara i sempre parant atenció a l’adequació a la formalitat i a la intencionalitat, a més de poder usar la llengua amb flexibilitat.

b.      Coherència i cohesió (4 punts). És molt important poder comprendre i construir un discurs clar, ordenat i lògic i amb una extensió que s’adeqüe al que es demana.

c.      Fluïdesa (4 punts). L’examinand ha de poder ser espontani, autònom i capaç d’expressar-se de manera fluida i regular.

d.      Repertori gramatical i lèxic (4 punts). S’avalua la utilització adequada d’elements morfològics i sintàctics, a més de la varietat i la precisió lèxica.

e.      Correcció fonètica (3 punts). La persona que s’examina ha de saber pronunciar clarament i amb un alt grau de correcció. Com en l’anterior cas, és impropi usar fonemes aliens al sistema lingüístic valencià o a una dicció que exigeix esforços de l’interlocutor.

Si necessites més informació, la pots trobar ací: https://cieacova.com/

També et pot interessar

stats