Coneix els exàmens de la CIEACOVA (nivells A2, B1 i B2)

Portada CIEACOVA

L’examen que prepara la CIEACOVA per avaluar els coneixements del valencià s’apropa. T’expliquem quina és l’estructura de les proves dels nivells A2, B1 i B2 perquè pugues preparar-la amb més facilitat.

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) convoca, diverses vegades a l’any, proves d’acreditació de valencià. Els certificats expedits quan s’aprova un dels seus exàmens, tenen una validesa equivalent als de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Com que potser et presentes a la prova, t’expliquem l’estructura dels seus exàmens i en què consisteixen cadascun d’ells.

 PROVA DEL NIVELL A2

L’objectiu general d’aquest nivell consisteix a comprendre frases i expressions utilitzades de manera habitual i relacionades amb temes habituals (informacions personals, ocupació, compres...). També és important saber comunicar-se en situacions senzilles i descriure aspectes de l’experiència pròpia o relacionats amb necessitats immediates.

En aquest nivell, s’avalua la comprensió oral, la comprensió escrita i l’expressió i interacció orals. Per a superar la prova, és necessari obtindre una puntuació igual o superior al 60%. L'àrea d’expressió i interacció orals s’ha d'aprovar amb un mínim del 40% i la resta s'ha de superar amb un mínim del 50%.

1.      Comprensió oral

El 30% de la nota de la prova correspon a aquesta part. Inclou diferents activitats: una d’adequació al context comunicatiu (de resposta múltiple), una de seleccionar imatges a partir d’àudios i activitats de comprensió oral de tipologia diversa (verdader fals, relacionar...).

Els àudios de totes les preguntes s’escoltaran dues vegades.

2.      Comprensió escrita

El valor d’aquesta part és del 25% i està composta per activitats de tipologia diversa a partir de textos breus (completar, relacionar, posar títol...).

3.      Expressió escrita

En aquest cas, redactaràs un text breu (mínim de 50 paraules), que pot ser un missatge de text, un correu electrònic, etc. El valor de la prova és del 15% i es valora:

a.      Adequació (3 punts). Formada per l’adequació al format requerit, al registre segons el destinatari, el propòsit i l’objectiu i l’ús de fórmules i girs propis de la comunicació requerida.

b.      Coherència (3 punts). Els examinadors valoraran la selecció, organització i progressió de la informació, a més de l’estructura del text i la claredat de les idees expressades.

c.      Cohesió (3 punts). Es valora la utilització de connectors discursius adequats, junt amb altres mecanismes d’interconnexió i els signes de puntuació.

d.      Correcció gramatical (4 punts). Es tenen en compte la correcció ortogràfica, morfosintàctica i lèxica. És important saber que no es penalitza la grafia de mots estrangers, però sí els calcs d’altres idiomes.

e.      Riquesa i precisió lèxica (2 punts). Utilitzar els sinònims per a evitar repeticions, imprecisions i incoherències es valora positivament en aquest criteri.

Recorda que es penalitzaran els textos que no arriben a les 50 paraules. Si no s’arriba a 37, es puntuarà amb un 0 en adequació i, amb un 0 en l’exercici si no s’arriba a 25.

4.      Expressió i interaccions orals

El valor d’aquesta competència és del 30% i consta de dos exercicis: una conversa guiada i una interacció oral per parelles. Per a poder superar la prova s’ha d’obtindre, com a mínim, un 50% del valor total de l’àrea. La conversa tindrà una durada de 3 a 4 minuts i, la interacció, de 4 a 5.

En els dos casos es valorarà:

a.      Adequació (3 punts). L’examinand ha de ser capaç de respondre de manera senzilla amb un ús de la llengua general, adequar-se a la formalitat i a la intencionalitat i ha de mostrar flexibilitat i variació en l’ús dels recursos lingüístics.

b.      Coherència i cohesió (3 punts). És important comprendre i construir un discurs clar i lògic de manera ordenada i amb eficàcia, és a dir, que responga al que es demana.

c.      Fluïdesa (3 punts). Desenvolupar les idees sense grans limitacions és el que més es valora en aquesta part.

d.      Repertori gramatical i lèxic (3 punts). Es valora la varietat i la precisió lèxica, junt amb la utilització adequada d’elements sintàctics i morfològics.

e.      Correcció fonètica (3 punts). Els examinadors tenen en compte la pronúncia clara i amb un grau de correcció acceptable segons els criteris de pronúncia estàndard.

PROVA DEL NIVELL B1

L’objectiu general del B1 consisteix a comprendre les idees principals d’informacions relacionades amb l’oci, l’escola, la faena, etc. L’examinand també haurà de ser capaç de descriure experiències, fets i ambicions de manera raonada i d’expressar opinions de manera breu.

S’avalua la comprensió oral, la comprensió escrita, l’expressió escrita, els coneixements gramaticals i lèxics i l’expressió i la interacció orals. Per a superar la prova, és necessari obtindre una puntuació igual o superior al 60%. L’última àrea s’ha d'aprovar amb un mínim del 50%; de les altres quatre àrees, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i la resta s'ha de superar amb un mínim del 50%.

1.      Comprensió oral

Amb un valor del 20%, aquesta àrea està formada per diverses activitats de comprensió oral, com verdader o fals o elecció múltiple. Els diferents àudios s’escoltaran dues vegades.

2.      Comprensió escrita

Com en l’anterior cas, les activitats de comprensió escrita tenen diverses tipologies que conten un 20% de la nota final. L’examinand ha de llegir diversos textos breus i triar les respostes correctes a cada una de les preguntes.

3.      Expressió escrita

L’examinand tindrà dues propostes per a redactar un escrit, haurà de triar-ne un i escriure un text de 150 paraules, com a mínim. Els criteris de correcció són els següents:

a.      Adequació (3 punts): adequació al format requerit; adequació del registre segons el destinatari, el propòsit i l’objectiu; ús de les fórmules i girs propis de la comunicació requerida.

b.      Coherència (3 punts): selecció, organització i progressió de la informació; claredat en l’expressió de les idees; estructura del text.

c.      Cohesió (4 punts): ús dels connectors discursius i d’altres mecanismes d’interconnexió i dels signes de puntuació.

d.      Correcció gramatical (9 punts): A l’hora de valorar la gramàtica, es té en compte el que preveu la normativa, el que recullen els diversos diccionaris i l’estàndard de totes les varietats dialectals. Pel que fa al lèxic, es valora l’ús dels sinònims per evitar les repeticions i la quasi absència de mots genèrics, d’imprecisions i d’incoherències lèxiques.

e.      Riquesa i precisió lèxica (1 punt): s’hi avalua la riquesa i precisió lèxica i l’ús de recursos estilístics.

Es penalitzaran els textos de menys de 150 paraules. Si no s’arriba a 112, es puntuarà amb un 0 en adequació i, amb un 0 en l’exercici si no s’arriba a 75.

4.      Coneixements gramaticals i lèxics

Conté activitats d’omplir buits sobre continguts de morfosintaxi i lèxic, amb respostes obertes o d’elecció múltiple.

5.      Expressió i interacció orals.

Està formada per dues parts. En la primera, s’ha de respondre a preguntes guiades de la persona que examina a partir d’un text. En la segona, es planteja una situació d’interacció oral per parelles. Per a avaluar, es tindrà en compte:

a.      Adequació (2 punts): s’avalua ser capaç de respondre eficaçment a situacions comunicatives amb un ús de la llengua general, adequar-se a la formalitat i a la intencionalitat, i oferir flexibilitat i variacions en la utilització dels recursos lingüístics.

b.      Coherència i cohesió (3 punts): s’avalua la capacitat de comprendre i construir un discurs lògic i clar, i poder exposar-lo clarament i ordenadament, amb una extensió eficaç.

c.      Fluïdesa (3 punts): s’avalua l’espontaneïtat, l’autonomia i la capacitat per a expressar-se amb un ritme regular i natural que es corresponga amb el nivell.

d.      Repertori gramatical i lèxic (3 punts): l’examinand ha d’usar adequadament els elements morfològics i sintàctics amb varietat i precisió lèxica.

e.      Correcció fonètica (2 punts): s’avalua la capacitat de pronunciar amb claredat i amb un grau de correcció acceptable d’acord amb els criteris de pronúncia estàndard. Es considerarà impropi l’ús de fonemes aliens al sistema lingüístic o una dicció que exigeix esforços a l’interlocutor.

PROVA DEL NIVELL B2

L’objectiu general de la prova de B2 consisteix a comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes abstractes i concrets, expressar-se amb certa espontaneïtat i fluïdesa que permeta la interacció habitual amb nadius i produir textos clars i detallats sobre temes diversos, a més de poder expressar opinions, avantatges i inconvenients. L’estructura de la prova està dividida en 5 àrees: comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita, coneixements gramaticals i lèxics i expressió i interacció orals. Per a superar la prova s’ha d’obtindre una puntuació igual o superior al 60%. L’última àrea s’ha d’aprovar amb un mínim del 50%; de les altres quatre àrees, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i la resta s'ha de superar amb un mínim del 50%.

1.      Comprensió oral

Conté activitats de comprensió oral de tipologia diversa. El valor d’aquesta àrea és del 15%. Els àudios s’escoltaran dues vegades i s’hauran de resoldre preguntes de tipus test, relacionar frases, etc.

2.      Comprensió escrita

Conté activitats de comprensió escrita de tipologia diversa. El valor d’aquesta àrea és del 15%. Els textos exposats en aquesta prova seran breus i s’hauran de respondre preguntes de verdader o fals i d’elecció múltiple.

3.      Expressió escrita

Es presenten dues propostes d’escrit. L’examinand n’haurà de triar una i redactar un text de mínim 200 paraules que suposarà el 20% de la puntuació final. El text serà avaluat segons:

a. Adequació (3 punts): es valora saber adequar-se al format requerit, al registre segons el destinatari, el propòsit i l’objectiu i l’ús de les fórmules i girs propis de la comunicació requerida.

b. Coherència (3 punts): l’examinand ha de saber seleccionar i organitzar la informació amb claredat i amb una estructura adequada.

c. Cohesió (4 punts): l’ús dels connectors discursius i d’altres mecanismes d’interconnexió i dels signes de puntuació són els aspectes a avaluar més importants.

d. Correcció gramatical (9 punts): es valora la correcció ortogràfica, morfosintàctica i lèxica d’acord amb els continguts del programa. Es té en compte el que preveu la normativa, el que recullen els diccionaris i l’estàndard de totes les varietats dialectals. No es penalitza la grafia dels mots estrangers, però sí el calc d’altres llengües. Pel que fa al lèxic, es valora l’ús de sinònims per a evitar les repeticions i la quasi absència de mots genèrics, d’imprecisions i d’incoherències lèxiques.

e. Riquesa i precisió lèxica (1 punt): s’hi avalua la riquesa i precisió lèxica i l’ús de recursos estilístics.

Es penalitzaran els textos de menys de 200 paraules. Si no s’arriba a 150, es puntuarà amb un 0 en adequació i, amb un 0 en l’exercici si no s’arriba a 100.

4.      Coneixements gramaticals i lèxics

Activitats d’omplir buits sobre continguts de morfosintaxi i lèxic amb respostes obertes o d’elecció múltiple. El valor d’aquesta àrea és del 20%.

5.      Expressió i interacció orals

Aquesta part està formada per dos exercicis: expressió oral i interacció. Per al primer, l’examinand té 10 minuts per a preparar-lo i, el segon, es fa sense preparació. És recomanable expressar opinions, suggerir problemes i solucions o comentar experiències personals. Per a l’avaluació es tenen en compte:

a. Adequació (2 punts): s’avalua la capacitat de respondre amb eficàcia a situacions comunicatives amb un ús de la llengua mitjanament formal, l’adequació a la formalitat i a la intencionalitat, i la flexibilitat i la variació en els recursos lingüístics.

b. Coherència i cohesió (4 punts): és important la capacitat de comprendre i construir un discurs lògic i clar, exposar-lo de manera ordenada i amb una extensió que el faça eficaç: el text ha de contestar al que es demana. També s’avaluen els recursos de la llengua per a expressar les idees de manera clara i completa.

c. Fluïdesa (3 punts): es valora l’espontaneïtat, l’autonomia i la capacitat per a expressar-se amb un ritme regular i natural per al nivell.

d. Repertori gramatical i lèxic (3 punts): l’examinand ha d’usar adequadament els elements morfològics i sintàctics, a més de presentar un lèxic precís i variat.

e. Correcció fonètica (3 punts): s’avalua la capacitat de pronunciar amb claredat i amb un grau de correcció acceptable d’acord amb els criteris de pronúncia estàndard. És impropi l’ús de fonemes aliens al sistema lingüístic o una dicció que exigeix un esforç d’atenció per part de l’altra persona.

Si necessites més informació, la pots trobar ací: https://cieacova.com/

També et pot interessar

stats