Una micoteta turística
Coneixem el mot 'reviscolar'
Coneixem l'expressió 'pam a pam'
La tecnologia i la diabetis