La salut i la seguretat en l’entorn laboral

seguretat-treball

La prevenció de riscos laborals és essencial per a evitar accidents i lesions en el lloc de treball. A més, la salut mental del personal és un factor fonamental a tindre en compte. 

Què són la salut i la seguretat en el treball?

La seguretat i la salut en el treball són qüestions que haurien de preocupar-nos a tothom, ja que passem gran part de les nostres vides en l’entorn laboral. L’Organització Internacional del Treball (OIT) estima que cada any 2,9 milions de treballadors moren com a conseqüència d’accidents laborals i malalties professionals. A més, es produeixen 374 milions d’accidents i de malalties relacionades amb el treball, cosa que exposa amb claredat la necessitat de parar-hi atenció.

Hi ha alguns sectors en què els riscos laborals són majors, com la indústria minera, la construcció o l’agricultura. Evidentment, durant els últims anys s’han aconseguit avanços significatius en la seguretat i la salut en el treball, ja que s’hi han implementat mesures preventives i s’hi ha fomentat una cultura de seguretat i salut. No obstant això, encara hi ha reptes que cal superar per a garantir la protecció i la seguretat del personal, ja que moltes vegades les mesures preventives no s’apliquen de manera efectiva.

Ara bé, és important saber que aquests problemes no afecten només l’empleat, sinó que també tenen conseqüències sobre l’empresa i sobre l’entorn social i familiar.

Entorn laboral saludable

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, l'objectiu principal en qualsevol treball consisteix a garantir el benestar i la salut de totes les persones que presten serveis. La salut ocupacional és essencial en les empreses, ja que proporciona benestar físic, mental i social al personal i, a més, facilita un entorn de treball saludable i segur. A banda, també millora el clima laboral.

Insistim: la falta de mesures preventives i de protecció o la violació de les normes de seguretat en el treball poden donar lloc a accidents que poden tindre conseqüències greus.

La salut mental en el treball

El treball també pot tindre un gran impacte en la salut mental dels treballadors i treballadores. Les condicions, la càrrega de treball, l’ambient i la seguretat són factors que hi poden influir. Alguns dels efectes que pot tindre el treball en la salut mental són els següents:

  • Estrés. L’estrés laboral pot ser un dels factors que més repercussió té. Generalment, aquest malestar és causat per la pressió de complir amb els terminis i les altes exigències en el rendiment.
  • Depressió i ansietat. L’ambient, la càrrega de treball i la inseguretat laboral poden ser factors que contribueixen a l’aparició de la depressió i l’ansietat.
  • Insomni. Els horaris irregulars, les llargues jornades laborals o els torns rotatius poden afectar el ritme de son del personal, cosa que pot conduir a insomni i afectar la seua salut mental.
  • Problemes de relacions interpersonals. Si en l’entorn laboral hi ha situacions d’assetjament o falta de suport, poden aparéixer conseqüències negatives sobre la salut mental de la persona afectada.

Com veiem, els efectes són diversos, per això és important prendre mesures que milloren les condicions laborals, reduir la càrrega de treball i fomentar un ambient laboral segur i saludable.

Mesures per a garantir i millorar la seguretat i la salut

Algunes de les mesures més efectives són:

  • Avaluar els riscos laborals. És important que les empreses avaluen els riscos que es poden trobar en el lloc de treball. D’aquesta manera es poden identificar els perills potencials i previndre’ls més eficaçment.
  • Proporcionar equipament de protecció. En empreses que ho requerisquen, cal proporcionar guants, sabates de seguretat i ulleres de protecció entre d’altres.
  • Complir les normes de seguretat. Encara que parega bàsic, moltes empreses no compleixen les normes establertes per les autoritats. Per això, és important recalcar que estan obligades a identificar i controlar els riscos, implementar mesures preventives i fer inspeccions regulars.
  • Fomentar la comunicació i la participació del personal. És fonamental que els treballadors i les treballadores tinguen l’oportunitat d’expressar les seues preocupacions sobre les condicions laborals.
  • Fer avaluacions periòdiques. Cal assegurar-se que les mesures implementades siguen efectives i útils per als empleats.

Com veiem, les empreses tenen una gran responsabilitat a l’hora de garantir i millorar la seguretat i la salut del seu personal. Mitjançant la implementació de mesures efectives, poden reduir els riscos laborals, millorar la salut i la seguretat dels empleats i aconseguir que se senten millor en el seu entorn laboral.

I tu, consideres que treballes en un espai segur? Tens unes condicions laborals adequades?

També et pot interessar

stats